IMG_6978(1).jpg

מי רואה את מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א תורם ואינו מצטרף, מי רואה להיכן מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א נותן את המתנות לאביונים ולא עושה כמוהו, זה הרגע שלנו לקיים את המצווה בהידור, לתת את זה לעניים מרודים, לכאלו שבאמת אין להם

ערב ימי הפורים, הלב הומה וגואה על גדותיו, ימים עמוסים בשמחה ובמצוות, אבל רגע לפני אנחנו חייבים לעצור, לעצור ולחשוב לאן אנחנו נותנים את המתנות לאביונים שלנו, לאן הכסף שלנו הולך, והאם אנחנו מקיימים את המצווה הזו בהידור, כמו שצריך.

במכתב חסר תקדים מעיד מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א: "בס"ד נשאלתי היכן המקום הראוי למתנות לאביונים ואמרתי שאני נותן לקופת העיר היות והם מחלקים לעניים מרודים והגבאים הם כרבי חנינא בן תרדיון ומחלקים לכל החוגים ולשם יש לתת מתנות לאביונים".

מרן שר התורה מורה באופן מפורש כי המקום הראוי לתת את המתנות לאביונים הוא ל'קופת העיר', כך, מפורש על גבי הכתב, שר התורה אף מעיד כי הוא עצמו נותן את כספי ה'מתנות לאביונים' ל'קופת העיר', והוא אף מסביר זאת "הם מחלקים לעניים מרודים".

השנה מקדימים את נתינת המתנות לאביונים בהידור

מי רואה את מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א תורם ואינו מצטרף, מי רואה להיכן מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א נותן את המתנות לאביונים ולא עושה כמוהו, זה הרגע שלנו לקיים את המצווה בהידור, לתת את זה לעניים מרודים, לכאלו שבאמת אין להם.

כי 'קופת העיר' זה המקום הנכון, הם באמת דואגים לאלו שאין להם, למשפחות הכאובות והשבורות, למשפחות שגם בימי הפורים העצבות שוררת שם בעוז, משפחות שבאמת אין להם מאומה, וזה ההזדמנות שלנו לעזור להם, שלפחות נעלה חיוך על פניהם בימי השמחה הללו.

לקיום מצוות מתנות לאביונים בהידור