סדר הדלקת נרות חנוכה

הנושא בפורום 'טקסטים' פורסם ע"י style, ‏14/11/17.

 1. style

  style משתמש פעיל פרסום וקופירייטינג עיצוב גרפי

  הצטרף:
  ‏28/4/10
  הודעות:
  111
  לייקים:
  3
  נקודות:
  39
  עיסוק:
  גרפיקאית בבית דפוס/עצמאית
  מיקום:
  בני ברק
  היי,
  צריכה בבקשה אם יש לך קובץ טקסט מנוקד
  של סדר הדלקת נרות חנוכה נוסח תימן -שאמי
  זה מתחיל: הנרות הללו.. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות

  בתודה מראש
   
 2. חכמי ישראל

  חכמי ישראל משתמש רשום פרסום וקופירייטינג

  הצטרף:
  ‏5/11/17
  הודעות:
  6
  לייקים:
  8
  נקודות:
  14
  בבקשה
   

  קבצים מצורפים:

  Shalom206, tamar123, nechami21 ומשתמש נוסף אוהבים את זה.
 3. style

  style משתמש פעיל פרסום וקופירייטינג עיצוב גרפי

  הצטרף:
  ‏28/4/10
  הודעות:
  111
  לייקים:
  3
  נקודות:
  39
  עיסוק:
  גרפיקאית בבית דפוס/עצמאית
  מיקום:
  בני ברק
  תודה רבה,
  אין על הפרוגיסטים...
   
  Shalom206 אוהב/ת את זה.
 4. rog

  rog משתמש פעיל עיצוב גרפי

  הצטרף:
  ‏28/8/15
  הודעות:
  484
  לייקים:
  34
  נקודות:
  39
  זקוקה לטקסט הדלקת נר חנוכה נוסח הארי(חבד)
  תודה
   
 5. רעות כהנא

  רעות כהנא משתמש פעיל פרסום וקופירייטינג עיצוב גרפי עריכה והפקת סרטים

  הצטרף:
  ‏21/5/09
  הודעות:
  819
  לייקים:
  44
  נקודות:
  39
  קופצת על האשכול,
  זקוקה לטקסט הדלקת נרות חנוכה נוסח אשכנז,
  וברכה להדלקת נרות שבת.
  תודה רבה!
   
 6. חכמי ישראל

  חכמי ישראל משתמש רשום פרסום וקופירייטינג

  הצטרף:
  ‏5/11/17
  הודעות:
  6
  לייקים:
  8
  נקודות:
  14
  סדר הדלקת נרות חנוכה לפני הדלקת הנרות מברכים:

  בָרּוְך אַתָ ה אֲד ֹנָי אֱֹלהֵינּו מֶלְֶך הָעֹולָם אֲשֶ ר קִדְּשָ נּו בְּמִצְֹּותָ יו וְּצִּוָנּו לְּ הַדְּלִיק נֵר שֶ ל חֲ נֺכָה:
  בָרּוְך אַתָ ה אֲד ֹנָי אֱֹלהֵינּו מֶלְֶך הָעֹולָם שֶ עָשָ ה נִסִים לַאֲבֹותֵ ינּו בַיָמִים הָהֵם בַזְּמַן הַזֶה:
  בלילה הראשון מוסיפים: בָרּוְך אַתָ ה אֲד ֹנָי אֱֹלהֵינּו מֶלְֶך הָעֹולָם שֶ הֶחֱיָנּו וְּקִיְּמָנּו וְּהִגִיעָנּו לַזְּמַן הַזֶה:

  ומדליק הנרות, ואומר:
  הַנֵּרֹות הַלָּלּו שֶָׁאנּו מַדְלִיקִין ,עַל הַנִסִים וְעַל הַנִפְלָּאֹות וְעַל הַתְשּועֹות וְעַל הַמִלְחָּמֹות שֶׁ עָּשִיתָּ לַאֲבֹותֵּינּו בַיָּמִים הָּהֵּם בַזְמַן הַזֶׁה עַל יְדֵּי ּכה ֲנֶׁיָך הַקְדֹושִים. וְכָּל שְמֹונַת יְמֵּי הַחֲנֻּכָּה הַנֵּרֹות הַלָּלּו קד ֶׁש הֵּם וְאֵּין לָּנּו רְ שּות לְהִשְתַמֵּש בָּהֶׁם, אֶׁלָּא לִרְ אֹותָּם בִלְבָּד, ּכְדֵּי לְהֹודֹות ּולְהַלֵּל לְשִמְ ָך הַגָּדֹול עַל נִסֶׁיָך וְעַל נִפְלְאֹותֶׁיָך וְעַל יְשּועָּתֶׁ ָך.
  מָ עֹוז צּור יְשּועָּתִי לְָך נָּאֶׁה לְשַבֵּחַ . תִּכֹון בֵּית תְפִלָּתִי וְשָּם תֹודָּה נְזַבֵּחַ . לְעֵּת תָּכִין מַטְבֵּחַ מִצָּר הַמְנַבֵּחַ . ָאז אֶׁגְמֹור בְשִיר מִזְמֹור חֲנֻּכַת הַמִזְבֵּחַ :
  רָ עֹות שָּבְעָּה נַפְשִי בְיָּגֹון ּכ חִי ּכִלָּה. חַיַי מָּרְ רּו בְקּושִי בְשִעְבּוד מַלְכּות עֶׁגְלָּה. ּובְיָּדֹו הַגְדֹולָּה הֹוצִיא אֶׁת הַסְגֻלָּה. חֵּיל פַרְ ע ה וְכָּל זַרְ עֹו יָּרְ דּו כְאֶׁבֶׁן בִמְצּולָּה:
  דְּ בִיר קָּדְשֹו הֱבִיַאנִי וְגַם שָּם ֹלא שָּקַטְתִי. ּובָּא נֹוגֵּש וְהִגְלַנִי. ּכִי זָּרִ ים עָּבַדְתִי. וְיֵּין רַ עַל מָּסַכְתִי ּכִמְעַט שֶׁעָּבַרְ תִי. קֵּץ בָּבֶׁל. זְרֻ בָּבֶׁל. לְקֵּץ שִבְעִים נֹושָּעְתִי:
  כְּ רֹות קֹומַת בְרֹוש בִקֵּש אֲגָּגִי בֶׁן הַמְדָּתָּא. וְנִהְיָּתָּה לֹו לְפַח ּולְמֹוקֵּ ש לְמֹוקֵּש וְגַאֲוָּתֹו נִשְבָּתָּה. ר אש יְמִינִי נִשֵּאתָּ . וְאֹויֵּב שְמֹו מָּחִיתָּ . ר ב בָּנָּיו וְקִנְיָּנָּיו עַל הָּעֵּץ תָּלִיתָּ :
  יְּ וָּנִים נִקְבְצּו עָּלַי אֲזַי בִימֵּי חַשְמַנִים. ּופָּרְ צּו חֹומֹות מִגְדָּלַי וְטִמְאּו ּכָּל הַשְמָּנִים. ּומִנֹותַר קַנְקַנִים נַעֲשֶׁה נֵּס לַשֹושַנִים. בְנֵּי בִינָּה יְמֵּי שְמֹונָּה קָּבְעּו שִיר ּורְ נָּנִים:
  חֲ שֹוף זְּרֹועַ קָ דְשֶָׁך וְקָּרֵּ ב קֵּץ הַיְשּועָּה. נְק ם נִקְמַת דַם עֲבָּדֶׁיָך מֵּאֻמָּה הָּרְ שָּעָּה. ּכִי ָארְ כָּה לָּנּו הַשָּעָּה. וְאֵּין קֵּץ לִימֵּי הָּרָּ עָּה. דְחֵּה ַאדְמֹון בְצֵּל צַלְמֹון הָּקֵּם לָּנּו רֹועֶׁה שִבְעָּה:
   
  רעות כהנא אוהב/ת את זה.
 7. רעות כהנא

  רעות כהנא משתמש פעיל פרסום וקופירייטינג עיצוב גרפי עריכה והפקת סרטים

  הצטרף:
  ‏21/5/09
  הודעות:
  819
  לייקים:
  44
  נקודות:
  39
  תודה רבה , אין מילים